TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Lễ gắn biển thành lập Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế

Partner