VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN CHÍNH SÁCH VÀ HỘI NHẬP

Giới thiệu bộ môn Chính sách và Hội nhập

Bộ môn Chính sách và Hội nhập thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Hiện nay Bộ môn đảm nhận việc giảng dạy nhiều môn học như chính sách y tế, pháp luật y tế và y đức, thanh tra và pháp luật y tế, truyền thông chính sách y tế, đạo đức trong quản lý và nghiên cứu y sinh, đạo đức trong thực hành y tế công cộng, kỹ năng trình bày và truy cập thông tin cho các đối tượng khác nhau như đại học, sau đại học và các đối tượng đào tạo ngắn hạn khác (trong và ngoài nước). Bên cạnh công tác giảng dạy, bộ môn còn tham gia vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu về chính sách y tế trong nước và quốc tế.

Hoạt động giảng dạy và nghiên cứu Chính sách y tế dựa trên việc sử dụng các kiến thức tổng hợp từ những môn học cơ bản như dịch tễ, thống kê, kinh tế y tế, xã hội học sức khoẻ, nhân học y tế... Bộ môn cũng đặc biệt chú trọng đến việc cung cấp cho học viên các kiến thức cập nhật và kỹ năng cơ bản được sử dụng trong quá trình xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách y tế cùng với kỹ năng truyền thông chính sách. Trên cơ sở đó giúp các cán bộ làm việc trong lĩnh vực YTCC có thể chủ động tham gia hiệu quả vào quá trình chính sách nhằm góp phần phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong quá trình xây dựng chương trình, giảng dạy, bộ môn nhận được sự cố vấn về mặt chuyên môn và tham gia trực tiếp giảng dạy trên lớp của nhiều giáo sư trong nước và quốc tế từ năm 1999 đến nay.

Partner