VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN CHÍNH SÁCH VÀ HỘI NHẬP

Nhân sự của bộ môn Chính sách và Hội nhập

Ảnh

Tên và chức danh

Liên hệ

TS. Trần Thị Giáng Hương

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, kiêm Phó trưởng Bộ môn

Tel: 024.62732233

Email: huongttg.qt@moh.gov.vn

 

Ths. Hoàng Khánh Chi
Cử nhân Luật

Thạc sĩ YTCC, Trường Y tế công cộng, Đại học Mahidol, Thái Lan

Tiến sĩ YTCC, Trường Đại học Queenland Australia

Tel: 024 6 266 2336
Email: hkc@huph.edu.vn

ThS. Trần Quỳnh Anh

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, khoá I, Đại học Y tế công cộng, 2002-2006

Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học KTTH Queensland, Australia, 2010-2011

ĐT: 024 6 266 2349

Email: tqa@huph.edu.vn

     

 

Partner