VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

Giới thiệu Bộ môn Quản lý dược

Bộ môn Quản lý Dược được thành lập từ năm 1976 cùng với thời gian thành lập Trường Cán bộ quản lý y tế, nay là Trường Đại học Y tế công cộng.

Nhiệm vụ chính của bộ môn là tham gia giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý y tế nói riêng và y tế công công nói chung.

1. Giảng dạy

Bộ môn đang chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học gồm: Nguyên lý và kỹ năng quản lý, Lãnh đạo và quản lý, Quản lý Dự án, Quản lý Dược... Các khóa học này được cung cấp cho các đối tượng khác nhau như Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Cao học Y tế công cộng; Cao học Quản lý bệnh viện, Chuyên khoa I Y tế công cộng; Cử nhân Y tế công cộng và các học viên tham gia các khóa ngắn hạn. Ngoài ra, bộ môn tham gia giảng dạy các khóa học nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế các tuyến do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ.

Bộ môn đã biên soạn được hơn 40 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo đối với các môn học do bộ môn phụ trách và một số lĩnh vực khác như quản lý tài chính, marketing bệnh viện, phòng chống HIV/AIDS…

2. Nghiên cứu khoa học:

Bộ môn đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực như quản lý dược, quản lý bệnh viện, nhân lực, tài chính y tế. Các kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành. Trong 5 năm gần đây, bộ môn đã viết và đăng tải khoảng 50 bài báo trên các tạp chí Dược học, tạp chí Y tế công cộng, tạp chí Y học thực hành, tạp chí Nghiên cứu y học, …

3. Tư vấn

Bộ môn đã và đang tham gia một số hoạt động tư vấn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước.

Ngoài ra bộ môn có cộng tác với một số giảng viên kiêm chức từ các cơ quan trong ngành Y tế như Bộ Y tế, Trường Đại học dược Hà Nội, Viện chiến lược và chính sách y tế…

Trong thời gian tới ngoài việc nâng cao năng lực để giảng dạy các khóa học chuyên ngành hiệu quả, bộ môn sẽ đẩy mạnh việc triển khai các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý y tế và tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình vận động chính sách để ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào việc cải thiện các vấn đề trong lĩnh vực y tế công cộng.

Partner