VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ

Giới thiệu Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế

I. Giới thiệu chung

Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế, trước đây là bộ môn Quản lý Hệ thống Y tế, thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý Y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng. Dựa trên chiến lược phát triển chung của nhà trường, bộ môn cũng đã xây dựng mục tiêu phát triển như sau: Xây dựng bộ môn Tổ chức Hệ thống Y tế có chất lượng cao nhằm góp phần cải thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ ngành y tế thông qua việc kết hợp tốt giữa các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn một cách có hiệu quả trong quản lý y tế và các lĩnh vực khác của YTCC. Bộ môn đã và đang có sự phối chặt chẽ với các bên liên quan dưới dây:

  1. Hợp tác với các môn khoa học khác trong nhà trường ví dụ: các môn học khác trong khoa quản lý y tế, chính sách y tế, kinh tế y tế, v.v… để đẩy mạnh việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  2. Hợp tác với các tổ chức trong nước như Bộ y tế, Viện chiến lược và chính sách y tế để cập nhật và gắn kết các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của bộ môn với thực tiễn.
  3. Hợp tác với CDC, Atlanta và các tổ chức khác trong việc triển khai chương trình đào tạo quản lý trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt nam.
  4. Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để phát triển nội dung giảng dạy cũng như đào tạo cán bộ cho bộ môn, v.v…

II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Giảng dạy và điều phối các môn học liên quan đến lĩnh vực quản lýtrong y tế (Quản lý y tế, Lập kế hoạch y tế, Tổ chức Hệ thống y tế, v.v…) cho tất cả các đối tượng học viên của Trường bao gồm các chương trình đào tạo cấp bằng (Cử nhân y tế công cộng, Thạc sĩ y tế công cộng, Thạc sĩ quản lý bệnh viện, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Tiến sỹ Y tế công cộng) và các khoá học ngắn hạn cho các cán bộ trong và ngoài ngành y tế.
  2. Tham gia giảng dạy và điều phối các môn học khác như Chương trình phòng chống HIV/AIDS, Sức khỏe toàn cầu, v.v…
  3. Triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến Tổ chức Quản lý Y tếvà các lĩnh vực khác như HIV/AIDS, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ vị thành niên, v.v...
  4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và các nghiên cứu về quản lý y tế và các lĩnh vực y tế công cộng khác cho các cơ quan và đơn vị khi có nhu cầu.
  5. Cung cấp các bằng chứng khoa học, sản phẩm và tài liệu đào tạo, nghiên cứu có giá trị cho các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước để ứng dụng, học tập, nghiên cứu và tham khảo.
  6. Hợp tác quốc tế nhằm củng cố, nâng cao và hoàn thiện các năng lực về đào tạo và nghiên cứu, thông qua đó đóng góp một phần vào sự phát triển của Trường Đại học Y tế công cộng nói riêng và  ngành y tế nói chung.

III. Liên hệ

Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế

Trường Đại học Y tế Công cộng

1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 024.62662349

Website: http://qlyt.huph.edu.vn/vi/page/qlyt/5

Partner