VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Giới thiệu Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị

Giới thiệu

Bộ môn Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế được Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế và trường Đại học Y tế công cộng giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và giảng dạy cho các bậc học, các lớp dài hạn và ngắn hạn/ đào tạo lại của chuyên ngành Quản lý bệnh viện, chuyên khoa 2 với đa dạng hoá loại hình đào tạo như đào tạo tại trường gắn liền với thực địa, đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa, hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho mọi đối tượng. Cán bộ giảng viên của Bộ môn tham gia các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường liên quan lĩnh vực Y tế Công cộng, Hệ thống và chính sách y tế.

Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Partner