VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN PHÁP LUẬT VÀ THANH TRA Y TẾ

Giới thiệu Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế

Bộ môn Pháp luật và thanh tra y tế: thuộc Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế. Là một bộ môn mới được thành lập từ tháng 9/2014, hiện nay Bộ môn đang đảm nhận việc giảng dạy môn học Pháp luật y tế và y đức cho lớp Thạc sỹ quản lý bệnh viện, môn học Pháp luật và thanh tra y tế cho đối tượng chuyên khoa 2 Tổ chức quản lý y tế và các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra y tế, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực y tế.  

Partner