TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Giới thiệu chung

Sự ra đời của Viện: Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ ngành Y tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế trực thuộc Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập theo quyết định số 3796/QĐ-BYT ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

Mục tiêu:

  1. Nâng cao năng lực và phát triển nhân lực trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ tư vấn về quản lý y tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường Đại học Y tế công cộng và xã hội.
  2. Nâng cao năng lực quản lý ngành y tế thông qua việc tăng cường số lượng và chất lượng các khoá đào tạo liên tục, đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế.
  3. Tăng cường số lượng và chất lượng các khoá đào tạo chính quy và chuyên ngành về quản lý y tế (như chuyên khoa II tổ chức quản lý y tế, thạc sỹ quản lý bệnh viện, thạc sĩ kinh tế y tế, thạc sĩ quản lý y tế, v.v.) theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
  4. Tăng cường số lượng và chất lượng nghiên cứu khoa học về quản lý y tế nhằm cung cấp các căn cứ khoa học cho việc hoạch định các mô hình tổ chức, quản lý y tế và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.
  5. Tham mưu cho Bộ Y tế về các chương trình đào tạo tăng cường năng lực về quản lý, điều hành, xây dựng chính sách cho ngành Y tế.
  6. Phát triển các dịch vụ tư vấn về quản lý y tế và các lĩnh vực liên quan.
  7. Tăng cường sự chủ động trong việc tìm kiếm, ký kết và quản lý thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án hợp tác quốc tế, từng bước đưa quản lý y tế của Việt Nam trở thành chuyên nghiệp hơn và đáp ứng việc hội nhập với Khu vực và Thế giới.

..

AttachmentSize
PDF icon Giới thiệu Viện1.55 MB

Partner