TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Chức năng nhiệm vụ

1.1. Chức năng

 Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế có chức năng tổ chức thực hiện việc các khóa đào tạo chính quy Đại học, Sau đại học chuyên ngành Quản lý y tế, đào tạo bồi dưỡng về quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế,  Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ; đồng thời tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý trong ngành y tế và tư vấn, chuyển giao các công nghệ  quản lý cho các đơn vị trong ngành y tế theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ  

1. Đào tạo

  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo liên tục về quản lý cho cán bộ quản lý ngành y tế
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành y tế theo tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

2. Cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận các khóa đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý y tế theo phân cấp của Trường và Bộ Y tế và theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức đào tạo các khóa chính quy đại học, sau đại học về quản lý y tế.

4. Tham mưu cho Bộ Y tế về các chương trình đào tạo tăng cường năng lực về quản lý, điều hành, xây dựng chính sách cho ngành y tế.

5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý y tế

6. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý y tế

7. Hợp tác quốc tế

8. Quản lý đơn vị

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường Đại học Y tế công cộng và  Bộ Y tế giao.

 

AttachmentSize
PDF icon Giới thiệu Viện1.55 MB

Partner