VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN CHÍNH SÁCH VÀ HỘI NHẬP

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Chính sách và Hội nhập

Sách:

  1. Nguyễn Thanh Hương, Phạm Trí Dũng, Hoàng Khánh Chi, (2011), Truyền thông và vận động chính sách, Nhà xuất bản Lao động và Xã hội.
  2. Nguyễn Thanh Hương, Hoàng Khánh Chi, (2008), Nghiên cứu trường hợp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên tại Việt Nam - Thực hiện chính sách y tế ở Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc – yếu tố quyết định chính và các mối liên quan,  Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
  3. Nguyễn Thanh Hương, Hoàng Khánh Chi, Rhonda Smith, và các cộng sự, (2009), Truyền thông chính sách –Tài liệu dạy học cao học Y tế công cộng, Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội.
  4. Nguyễn Thanh Hương, Phạm Trí Dũng, Hoàng Khánh Chi. Chính sách y tế, (2003), Nhà  Xuất bản Y học, Hà Nội.

Bài báo khoa học:

  1. Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Thanh Hương, Trần Thị Giáng Hương, 2014, “Đánh giá một số ảnh hưởng có thể của bản dự thảo hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam”, Tạp chí y tế công cộng, 31.
  2. Friel S,.., Nguyen HT, et al, 2011,  “Policy approaches to address the social and environmental determinants of health inequity in Asia-pacific”, Asia Pacific Journal of Public Health, 24 (6). 

Partner