VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Các nghiên cứu của Bộ môn Quản lý bệnh viện

  1. Nghiên cứu Tác động Bảo hiểm y tế với người cận nghèo tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp năm 2012-2015
  2. Nghiên cứu Tổng quan về các phương thức chi trả chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam năm 2012-2013
  3. Nghiên cứu Đánh giá dự án can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang năm 2012
  4. Nghiên cứu Các yếu tố nguy cơ và bảo vệ với sức khỏe Vị thành niên/thanh niên tại huyện Chí Linh, Hải Dương năm 2012
  5. Nghiên cứu Phương thức thanh toán Bảo hiểm y tế: Hiệu quả và Khả thi của phương pháp thanh toán theo định suất cho người bệnh tại 2 bệnh viện huyện, Hải Dương, ViệtNam 2009 – 2010
  6. Nghiên cứu Nghiên cứu một số thói quen có hại đối với sức khỏe của đồng bào dân tộc Tây Nguyên năm 2007
  7. Nghiên cứu Nghiên cứu kiến thái độ và thực hành quản lý bệnh viện của cán bộ quản lý bệnh viện năm 2004-2005
  8. Nghiên cứu Nghiên cứu chi phí điều trị và chăm sóc y tế cho người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở Y tế Việt Nam năm 2004

Partner