VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Các nghiên cứu của Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động trang thiết bị trong hệ thống Y tế Việt Nam”. Nghiên cứu được tài trợ bởi UK Medical Research Council, 2015-2016

Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Partner