VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN PHÁP LUẬT VÀ THANH TRA Y TẾ

Các nghiên cứu của Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế

  1. Rà soát chính sách quốc gia về sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các biện pháp tránh thai tại Việt Nam, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được tài trợ bởi UNFPA Việt Nam, năm 2014.
  2. Nghiên cứu một số nội dung bất cập tại Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý Mỹ phẩm, đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2013.
  3. Đánh giá một số ảnh hưởng có thể của bản dự thảo hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đến tiếp cận thuốc tại Việt Nam, Nghiên cứu được tài trợ bởi Oxfam American, 2012.
  4. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá thuốc tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý (Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2008-2011).

Partner