VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN CHÍNH SÁCH VÀ HỘI NHẬP

Chương trình đào tạo của Bộ môn Chính sách và Hội nhập

Giới thiệu Chương trình đào tạo/môn học Bộ môn Chính sách và Hội nhập

PHẦN 1. Giới thiệu các môn học theo chương trình đào tạo chung của trường

1. Chính sách y tế

- Số tín chỉ: 2

- Đối tượng giảng dạy: Cử nhân Y tế công cộng (Chính quy và VLVH), Cao học YTCC, Cao học QLBV, Chuyên khoa 1 YTCC, Chuyên khoa 2 Tổ chức và Quản lý y tế.

- Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương, TS. Hoàng Khánh Chi, ThS. Hứa Thanh Thủy, ThS. Trần Quỳnh Anh

- Ý nghĩa môn học: Chính sách y tế là môn học giúp học viên là những cán bộ làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và quản lý bệnh viện nói riêng có cái nhìn tổng quát, toàn diện và logíc về quá trình chính sách và ra quyết định. Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm và kỹ năng cơ bản, quan trọng giúp họ có thể tham gia tích cực, hợp lý và hiệu quả vào quá trình xây dựng, thực thi và đánh giá các chính sách/quyết định liên quan đên chắm sóc sức khỏe nói chung và khám chữa bệnh nói riêng.

2. Truyền thông chính sách

- Số tín chỉ: 2

- Đối tượng giảng dạy: Cao học YTCC, Cao học QLBV, Chuyên khoa 2 Tổ chức và Quản lý y tế.

- Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương, TS. Hoàng Khánh Chi, ThS. Hứa Thanh Thủy

- Ý nghĩa môn học: Truyền thông chính sách nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp y tế công cộng và  Xây dựng chính sách và lập kế hoạch là những chức năng cơ bản của Y tế công cộng Việt Nam, bởi nó đóng vai trò chủ đạo trong quá trình định hướng chính sách và các quyết định phân bổ nguồn lực. Do vậy, để có thể giúp học viên thực hiện tốt các chức năng này, môn học Truyền thông chính sách đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình cao học YTCC. Đây là một trong những môn học của nhà trường đăng ký tham gia vào mạng lưới chương trình đào tạo sức khỏe quốc tế của Cộng đồng chung Châu Âu (viết tắt là TroPed).

​3Sức khỏe toàn cầu:

- Số tín chỉ: 3

- Đối tượng giảng dạy: Chuyên khoa 2 Tổ chức và Quản lý y tế.

- Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương, TS. Trần Giáng Hương, PGS. TS. Đỗ Mai Hoa, TS. Hoàng Khánh Chi và một số giảng viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài nhà trường

- Ý nghĩa môn học: Sức khỏe toàn cầu  môn học tập trung vào việc phân tích các vấn đề sức khỏe mang tính toàn cầu nhằm tìm hiểu các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và sự bất bình đẳng y tế để từ đó xây dựng và đánh các giải pháp can thiệp nhằm giải quyết những vấn đề này. Môn học cũng sẽ cung cấp cho học viên các nội dung liên quan tới xu hướng dịch tễ học và tình trạng sức khỏe con người trong mối liên quan với di biến động dân số, đô thị hóa, biến đổi khí hậu, các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, và hệ thống y tế, v.v…

4. Trình bày và Truy cập thông tin

- Số tín chỉ: 2

- Đối tượng giảng dạy: Cao học YTCC, Cao học QLBV, Chuyên khoa 1 YTCC, Chuyên khoa 2 Tổ chức và Quản lý y tế.

- Giảng viên: PGs. TS. Nguyễn Thanh Hương, TS. Hoàng Khánh Chi, ThS. Hứa Thanh Thủy, ThS. Trần Quỳnh Anh

- Ý nghĩa môn học: Trình bày và Truy cập thông tin là môn học gồm 3 cầu phần chính: Tìm kiếm thông tin, Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo và Các kỹ năng trình bày thông tin.

Kỹ năng trình bày và truy cập thông tin nhằm giúp cho người học có được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị và trình bày hiệu quả các vấn đề sức khỏe không chỉ trong quá trình học tập trong nhà trường mà cả trong quá trình làm việc và công tác sau này.

Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo nhằm giúp người học có được các kỹ năng cần thiết hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu trong và sau khi học tại trường. Đây là cấu phần gắn kết chặt chẽ với tìm kiếm thông tin. Trong cấu phần học này, học viên cũng đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm EndNote để quản lý tài liệu tham khảo một cách đơn giản và hiệu quả.

PHẦN 2. Giới thiệu các môn học cho các lớp đào tạo hợp đồng tại trường và địa phương (Lớp dịch vụ)

1. Khóa đào tạo về Truyền thông chính sách

- Thời lượng: 40 tiết

- Đối tượng giảng dạy: Lãnh đạo, cán bộ các Vụ, Cục, Sở, Bệnh viện, đơn vị sự nghiệp thuộc Ngành Y tế

- Giảng viên: PGs. TS. Nguyễn Thanh Hương, TS. Hoàng Khánh Chi, ThS. Hứa Thanh Thủy.

- Ý nghĩa khóa học: Khóa học Truyền thông chính sách được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu chính sách và xây dựng, thực hiện các giải pháp y tế công cộng. Kết thúc khóa học, học viên có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng cơ bản vào quá trình phân tích thông tin và truyền tải nó tới các đối tượng chính sách.

Partner