VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

Chương trình đào tạo của Bộ môn Quản lý Dược

Giới thiệu chương trình đào tạo/môn học Bộ môn Quản lý Dược

1. Nguyên lý quản lý và các kĩ năng quản lý cơ bản

- Số tín chỉ: 2

- Đối tượng: Cử nhân chính quy, Cử nhân vừa làm vừa học.

- Giảng viên: PGS. TS. Phạm Trí Dũng; TS. Nguyễn Thị Hoài Thu; NCS. Phạm Phương Liên; Ths. Phùng Thanh Hùng; CN. Phạm Quỳnh Anh

- Ý nghĩa môn học: Môn học này sẽ giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản của quản lý, đồng thời cung cấp các kỹ năng quản lý cơ bản như kỹ năng ra quyết định, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giảỉ quyết xung đột, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề… cho học viên để họ có thể vận dụng vào môi trường làm việc trong tương lai.

2. Môn: Quản lý dự án

- Số tín chỉ: Hệ sau đại học (3 tín chỉ), Hệ đại học (2 tín chỉ)

- Đối tượng: Học viên đào tạo dài hạn: Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Thạc sỹ Y tế công cộng, Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Cử nhân chính quy, Cử nhân vừa làm vừa học. Học viên đào tạo ngắn hạn theo kế hoạch Bộ Y tế.

- Giảng viên: PGS. TS. Phạm Trí Dũng; TS. Nguyễn Thị Hoài Thu; NCS. Phạm Phương Liên; Ths. Phùng Thanh Hùng; CN. Phạm Quỳnh Anh

- Ý nghĩa môn học: Môn học này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng liên quan đến: xây dựng dự án; tổ chức thực hiện dự án và theo dõi đánh giá dự án.

3. Môn: Quản lý Dược bệnh viện

- Số tín chỉ: 2

- Đối tượng: Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.

- Giảng viên: PGS. TS. Phạm Trí Dũng; TS. Nguyễn Thị Hoài Thu; NCS. Phạm Phương Liên; Ths. Phùng Thanh Hùng; CN. Phạm Quỳnh Anh

- Ý nghĩa môn học: Môn học cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng điều hành - tổ chức hoạt động công tác dược bệnh viện từ cung ứng thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao  đến các yếu tố cần thiết để việc sử dụng chúng hợp lý – an toàn - hiệu quả.

4. Môn: Lãnh đạo và quản lý

- Số tín chỉ: 3

- Đối tượng: Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế.

- Giảng viên: PGS.TS. Phạm Trí Dũng; TS. Nguyễn Thị Hoài Thu; NCS. Phạm Phương Liên; Ths. Phùng Thanh Hùng

- Ý nghĩa môn học: Để công tác lãnh đạo, quản lý thành công cần có các kỹ năng lãnh đạo quản lý trên cơ sở tuân thủ các nguyên lý lãnh đạo quản lý cơ bản và khả năng thực hành được các kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong những tình huống cụ thể theo phong cách phù hợp. Môn học này sẽ giới thiệu khái niệm và nguyên lý cơ bản của lãnh đạo và quản lý. Được thiết kế theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và các tình huống lãnh đạo và quản lý thực tế, môn học sẽ cung cấp các kỹ năng lãnh đạo quản lý cơ bản với các cách ứng dụng linh hoạt để học viên có thể vận dụng vào môi trường làm việc trong tương lai.

Partner