VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ

Chương trình đào tạo của Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế

Giới thiệu chương trình đào tạo/môn học – Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế

I. Chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học

1. Giới thiệu môn Tổ chức và Quản lý hệ thống y tế

Đây là một môn học quan trọng đối với những học viên đang hoặc sẽ làm việc trong hệ thống y tế. Môn học được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin khái quát về tổ chức và quản lý hệ thống y tế như đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng, nô và các thành phần cơ bản của hệ thống y tế.

Đối tượng: Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế; Cử nhân chính quy y tế công cộng; Cử nhân chính quy Xét nghiệm y học dự phòng; Cử nhân vừa làm vừa học; Học viên bổ túc và ôn thi đầu vào chương trình Thạc sỹ Y tế công cộng, Thạc sỹ Quản lý bệnh viện

Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng; ThS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Thị Thùy Linh; ThS. Nguyễn Phương Thùy; ThS. Nguyễn Minh Hoàng; ThS. Trần Quỳnh Anh

2. Giới thiệu môn Lập kế hoạch y tế

Đây là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng, được giảng dạy vào học kỳ thứ tư của chương trình học. Môn học này sẽ trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết về lập kế hoạch, theo dõi, điều phối, giám sát và đánh giá một chương trình/dự án hoặc can thiệp y tế để họ có thể áp dụng vào công việc của họ trong tương lai.

- Đối tượng: Cử nhân chính quy y tế công cộng; Cử nhân chính quy Xét nghiệm y học dự phòng; Cử nhân vừa làm vừa học.

- Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; ThS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Thị Thùy Linh; ThS. Nguyễn Phương Thùy; ThS. Nguyễn Minh Hoàng; ThS. Trần Quỳnh Anh

3. Giới thiệu môn Quản lý y tế

Quản lý y tế là môn học cơ bản của chương trình thạc sỹ y tế công cộng và chuyên khoa 1 y tế công cộng. Đây là môn học tổng hợp nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức hệ thống y tế, đồng thời trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong quản lý y tế gồm lập kế hoạch, triển khai, theo dõi đánh giá, giám sát hỗ trợ. Bên cạnh những bài học lý thuyết, người học còn được trải nghiệm những tình huống, qua đó có thể ứng dụng các kiến thức/kỹ năng được học trong thực tế.

- Đối tượng: Chuyên khoa I y tế công cộng; Thạc sỹ Y tế công cộng.

- Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng; ThS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Thị Thùy Linh; ThS. Nguyễn Minh Hoàng; ThS. Trần Quỳnh Anh; ThS. Nguyễn Phương Thùy

4. Các môn học và hoạt động đào tạo khác bộ tham gia

- Nguyên lý quản lý, Quản lý dự án, Theo dõi và đánh giá, Quản lý chất lượng toàn diện, Quản lý nhân lực, Sức khỏe toàn cầu

- Tham gia ra đề và chấm thi đầu vào các lớp cao học và cử nhân vừa học vừa làm

- Hướng dẫn bài tập thực địa và tham gia hội đồng đánh giá kết quả thực địa của cử nhân chính quy, cử học nhân vừa học vừa làm

- Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp và tham gia hội đồng đánh giá kết quả khóa luận của cử nhân chính quy

- Hướng dẫn lựa chọn vấn đề, giám sát thu thập, phân tích số liệu và tham gia hội đồng đánh giá kết quả luận văn thạc sỹ Y tế công cộng và  thạc sỹ Quản lý bệnh viện

II. Các khóa đào tạo ngắn hạn

1. Khóa học LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ THÔNG QUA PHÂN TÍCH HÀNH VI (2-3 ngày)

Khóa học về “Lãnh đạo và quản lý thông qua phân tích hành vi” được xây dựng với sự tài trợ của quỹ PEPFAR trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống tin học y tế công cộng tại Việt Nam” phối hợp giữa Trường ĐHYTCC và CDC Việt Nam. Khóa học nhằm cung cấp cho học viên kiến thức về các phong cách hành vi của nhân viên và lãnh đạo, áp dụng trong thay đổi hành vi nhằm quản lý và lãnh đạo hiệu quả hơn. Khóa học được thiết kế và biên soạn trên cơ sở Hệ thống đánh giá hành vi của Thomas International – một chương trình quản lý nhân sự danh tiếng được sử dụng trên 80 nước trên thế giới.

- Đối tượng: cán bộ lãnh đạo và quản lý các cơ sở y tế

- Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; ThS. Phạm Thị Thùy Linh; BS. Bùi Thị Ân

2. Khóa học ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO (2 ngày)

Khóa học về “Đánh giá đào tạo” được xây dựng với sự tài trợ của quỹ PEPFAR trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống tin học y tế công cộng tại Việt Nam” phối hợp giữa Trường ĐHYTCC và CDC Việt Nam. Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về đánh giá các khóa đào tạo một cách toàn diện và liên tục, nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo. Chương trình giảng dạy được thiết kế và biên soạn dựa trên các mô hình đánh giá đào tạo của Kirk Patrick và Đánh giá dự đoán (Predictive Evaluation) được sử dụng rộng rãi trong đánh giá hiệu quả các Chương trình đào tạo trên thế giới.

- Đối tượng: cán bộ giảng dạy tại các trường, viện đào tạo về Y dược trên toàn quốc; cán bộ quản lý đào tạo của các cơ sở y tế.

- Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; ThS. Lê Bảo Châu; ThS. Nguyễn Minh Hoàng; ThS. Phạm Thị Thùy Linh

3. Khóa học GIÁM SÁT HỖ TRỢ (2-3 ngày)

Khóa học “Giám sát hỗ trợ” được xây dựng với sự tài trợ của quỹ PEPFAR trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực và hệ thống tin học y tế công cộng tại Việt Nam” phối hợp giữa Trường ĐHYTCC và CDC Việt Nam. Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hỗ trợ cán bộ nhân viên hiệu quả, giúp họ tìm ra giải pháp để khắc phục các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện công việc, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động y tế. Chương trình giảng dạy được thiết kế và biên soạn dựa trên các tài liệu cập nhật của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US-CDC) và các tài liệu về giám sát hỗ trợ cho nhân viên y tế.

- Đối tượng: Các cán bộ lãnh đạo của các khoa, phòng, hoặc các cơ quan/đơn vị trong hệ thống y tế; những cán bộ thường xuyên phải tham gia công tác giám sát, hỗ trợ nhân viên tuyến dưới/cấp dưới.

- Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; ThS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Thị Thùy Linh; ThS. Nguyễn Minh Hoàng; ThS. Trần Quỳnh Anh; ThS. Nguyễn Phương Thùy

4. Khóa học PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH (5 ngày)

Khóa học “Phương pháp lập kế hoạch” được thiết kế nhằm giúp cho học viên hiểu được các được khái niệm, phân loại và nội dung của các loại lập kế hoạch; khái niệm và quy trình giám sát hỗ trợ các hoạt động theo kế hoạch; đồng thời xây dựng được các chỉ số cho theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Khóa học có ưu điểm nổi bật với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực; có các buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các cán bộ đang công tác tại các đơn vị trong hệ thống y tế về công tác lập kế hoạch cùng đội ngũ giảng viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm

- Đối tượng: Các cán bộ phụ trách công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đơn vị tại các khoa/phòng của các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngành y tế.

- Giảng viên: PGS.TS. Đỗ Mai Hoa; ThS. Lê Bảo Châu; ThS. Phạm Thị Thùy Linh; ThS. Nguyễn Minh Hoàng; ThS. Nguyễn Phương Thùy

5. Khóa học “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ Y TẾ” (3 ngày)

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý cho cán bộ y tế” sẽ cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về quản lý và lãnh đạo như các chức năng, mô hình quản lý, các phong cách và hành vi lãnh đạo và một số kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo, quản lý trong công việc như kỹ năng động viên khuyến khích, ra quyết định, giải quyết xung đột, làm việc nhóm.

- Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở y tế các tuyến

- Giảng viên: PGS.TS. Phan Văn Tường; PGS.TS. Đỗ Mai Hoa, ThS. Lê Bảo Châu, ThS. Phạm Thị Thuỳ Linh

III. Chương trình đào tạo khác

- Chương trình đào tạo về Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS do CDC/GAP tài trợ từ năm 2005 cho đến nay

- Chương trình đào tạo về lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và quản lý cho các cán bộ làm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS do UNDP tài trợ năm 2003-2004

- Chương trình đào tạo về Quản lý các dịch vụ sức khoẻ sinh sản do UNFPA tài trợ năm 2001-2003

Partner