VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Chương trình đào tạo của Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Giới thiệu chương trình đào tạo/môn học Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

1. Môn học: Quản lý Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ.

- Hiện nay môn học đang áp dụng giảng dạy cho các đối tượng: Cao học Quản lý bệnh viện; Chuyên khoa 2: Tổ chức quản lý y tế.

- Giảng viên đang giảng dạy tại bộ môn (kiêm nhiệm và thỉnh giảng): PGS.TS. Phan Văn Tường; Ths. Nguyễn Nhật Linh; Ths. Nguyễn Minh Tuấn; KS. Trịnh Miêng; TS. Nguyễn Hải Hà; Ths. Nguyễn Việt Cường; 

 - Ý nghĩa môn học: Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế là cấu phần quan trọng của hệ thống y tế. Quản lý trang thiết bị và công trình y tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Môn học này cung cấp cho học viên kiến thức về vai trò, tầm quan trọng và các hoạt động quản lý trang thiết bị và công trình y tế.

Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Partner