VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN PHÁP LUẬT VÀ THANH TRA Y TẾ

Chương trình đào tạo của Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế

Giới thiệu chương trình đào tạo/ môn học - Bộ môn Pháp luật và Thanh tra y tế

Phần 1: Giới thiệu các môn học theo chương trình đào tạo chung của nhà trường

1. Môn Pháp luật y tế và y đức

- Số tín chỉ: 02

- Đối tượng giảng dạy: Thạc sỹ Quản lý bệnh viện

- Giảng viên: PGS. TS. Phạm Trí Dũng, TS. Nguyễn Huy Quang, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương, ThS. Hứa Thanh Thủy

- Ý nghĩa môn học:  Môn học Pháp luật y tế và y đức giúp học viên có cái nhìn tổng quát, toàn diện và logic về hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật y tế nói riêng, cũng như các nguyên lý về y đức. Từ đó giúp học viên có thể tham gia tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật y tế và tuân thủ các nguyên tắc về y đức trong thực hành lâm sàng và quản lý y tế nói chung và quản lý bệnh viện nói riêng ở các cấp một cách hiệu quả.

2. Thanh tra và pháp luật y tế

- Số tín chỉ: 04

- Đối tượng giảng dạy: Chuyên khoa 2 chuyên ngành Tổ chức quản lý y tế

- Giảng viên: TS. Đặng Văn Chính, PGS. TS. Phạm Trí Dũng, TS. Nguyễn Huy Quang, ThS. Nguyễn Văn Nhiên, TS. Trần Quang Thông, ThS. Nguyễn Văn Trung, ThS. Hứa Thanh Thủy

- Ý nghĩa môn học: Môn học Pháp luật và Thanh tra y tế sẽ cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản và quan trọng giúp họ có thể tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, thanh tra và giám sát việc thực thi pháp luật y tế ở các cấp một cách hiệu quả.

3. Đạo đức trong quản lý và nghiên cứu y sinh học

- Số tín chỉ: 02

- Đối tượng giảng dạy: Chuyên khoa 2 chuyên ngành Tổ chức quản lý y tế

- Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương, TS. Hoàng Khánh Chi, ThS. Hứa Thanh Thủy

- Ý nghĩa môn học: Môn học này cung cấp cho học viên cách tiếp cận khoa học trong thảo luận các vấn đề đạo đức trong tổ chức và quản lý y tế. Môn học được thiết kế nhằm giúp học viên xác định được các vấn đề/chủ đề cần thảo luận – những vấn đề/chủ đề mà những người hoạt động trong lĩnh vực quản lý y tế  luôn phải giải quyết và họ cần phải bàn luận sâu về những mâu thuẫn về giá trị và đạo đức phát sinh trong khi áp dụng những kiến thức quản lý vào thực tế để đưa ra các quyết định phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Phần 2: Giới thiệu các môn học cho các lớp đào tạo liên tục theo kế hoạch của Bộ Y tế tại trường

1. Khóa đào tạo Nghiệp vụ thanh tra y tế cho cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân, thanh tra của thủ trưởng

- Thời gian đào tạo 03 ngày

- Đối tượng học: cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân, thanh tra của thủ trưởng tại các bệnh viện, trường và viện.

- Giảng viên: các cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Bộ Y tế: TS. Đặng Văn Chính, ThS. Nguyễn Văn Nhiên, BS CK2. Vũ Sỹ Vân, ThS. Dương Xuân An, ThS. Nguyễn Văn Dũng, DS. Vũ Văn Thức, ThS. Đỗ Văn Hòa...

- Ý nghĩa môn học: trang bị và nâng cao kiến thức về thanh tra  chung, thanh tra chuyên ngành y tế cho các công chức, viên chức làm công tác thanh tra của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

2. Khóa đào tạo Nghiệp vụ thanh tra y tế cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị

- Thời gian đào tạo 03 ngày

- Đối tượng học: cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành y tế.

- Giảng viên: các cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Bộ Y tế: TS. Đặng Văn Chính, ThS. Nguyễn Văn Nhiên, BS CK2. Vũ Sỹ Vân, ThS. Dương Xuân An, ThS. Nguyễn Văn Dũng, DS. Vũ Văn Thức, ThS. Đỗ Văn Hòa...

- Ý nghĩa khóa học: trang bị và nâng cao kiến thức về thanh tra chung, thanh tra chuyên ngành y tế cho lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ

  1. Khóa đào tạo Nghiệp vụ thanh tra y tế cho trưởng đoàn thanh tra

- Thời gian đào tạo 03 ngày

- Đối tượng học: trưởng đoàn thanh tra các đơn vị trong ngành y tế.

- Giảng viên: các cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Bộ Y tế: TS. Đặng Văn Chính, ThS. Nguyễn Văn Nhiên, BS CK2. Vũ Sỹ Vân, ThS. Dương Xuân An, ThS. Nguyễn Văn Dũng, DS. Vũ Văn Thức, ThS. Đỗ Văn Hòa...

- Ý nghĩa khóa học: giúp học viên hiểu được vai trò của trưởng đoàn thanh tra, cung cấp những kỹ năng cần thiết đối với trưởng đoàn thanh tra.

Phần 3: Giới thiệu các môn học cho các lớp đào tạo theo nhu cầu

  1. Khóa đào tạo Thanh tra chuyên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thời gian đào tạo: 10 ngày

- Đối tượng học: công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành VSATTP

- Giảng viên: các cán bộ lãnh đạo của 3 Bộ: Bộ Y tế (gồm Cục An toàn thực phẩm và  Thanh tra Bộ Y tế); Bộ Công Thương và Bộ Nông Nghiệp – Phát triển nông thôn.

- Ý nghĩa khóa học: Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP

Partner